Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 14

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

21/08/1977
Đại học Sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục
Cao cấp
Đại học Tiếng Anh
Chánh Văn phòng - Văn phòng Thành ủy Tây Ninh
17/08/2003
Bí thư Chi bộ Văn phòng Thành ủy Tây Ninh
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 14.

* Tiểu sử

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG , sinh ngày 21/08/1977. Quê quán: Xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Hiện cư trú tại: Số 4, hẻm 10, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/1998 đến tháng 8/2007: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2009: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bình Minh, thành phố Tây Ninh.
- Từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2010: Cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh.
- Từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2013: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Tây Ninh.
- Từ tháng 8/2013 đến tháng 02/2016: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Tây Ninh.
- Từ tháng 2/2016 đến tháng 4/2019: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường IV, thành phố Tây Ninh.
- Từ tháng 4/2019 đến nay: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Tây Ninh.

* Khen thưởng:

'02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG: Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
 
Tôi tên Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 21/8/1977; hiện là Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Tây Ninh.
Qua quá trình hiệp thương, Bản thân tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về Đơn vị bầu cử số 14 gồm phường 3, phường IV, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Thạnh theo đúng nguyện vọng. Đây là niềm vinh dự, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi trước cử tri và nhân dân thành phố.
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.
Với vai trò là Chánh Văn phòng, công tác tại Văn phòng Thành ủy, là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Với chức năng, nhiệm vụ bản thân tôi luôn ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Nếu được quý cô bác anh chị cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi sẽ đem hết khả năng trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình để làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân giao phó. Tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm chủ yếu sau:
Trước hết, bản thân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, dân tộc và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh và thành phố giao phó.
Thứ hai, bản thân sẽ tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh. Thường xuyên gặp gỡ nắm bắt thông tin, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, đề đạt kịp thời cũng như ý kiến phản ánh của cử tri đến với các cấp uỷ Đảng và chính quyền.
Quan tâm nghiên cứu, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, tôn trọng những đề xuất kiến nghị của nhân dân, của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.... để đóng góp vào các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành hằng năm để HĐND tỉnh thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đảm bảo ngày càng có chất lượng, nhất là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và các nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt, tôi sẽ tập trung nghiên cứu và tham gia ý kiến với HĐND, UBND tỉnh về một số vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm hiện nay như: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong tất cả lĩnh vực, đặc biệt là cải cách hành chính, xây dựng nền móng hạ tầng không gian đô thị thông minh, từng bước cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh phục vụ nhu cầu của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền và phục vụ người dân; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vấn đề về đất đai; vấn đề phát triển bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm có ý kiến đối với chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thực hiện chính sách pháp luật về chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chính sách đối người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già yếu cô đơn, không nơi nương tựa...); chính sách pháp luật về đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong giáo dục; về đào tạo nghề và giải quyết việc làm; về thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức cơ sở.
Thứ ba, thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân. Thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu, thường xuyên giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành phố.
Cùng với tập thể Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tập trung cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bản thân tôi dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm đến với các cấp uỷ Đảng và chính quyền. Sự ủng hộ của quý cô bác anh chị cử tri sẽ là nguồn động lực quan trọng giúp tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương thành phố Tây Ninh nói riêng, tỉnh Tây Ninh nói chung ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.