Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 14

Bà NGUYỄN NGỌC TÚ

25/07/1986
Đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Đại học chuyên ngành Toán - Tin học
Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng
Trung cấp
Chứng chỉ C tiếng Anh
Phó Chánh Văn phòng - Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh
07/10/2014
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 14.

* Tiểu sử

Bà NGUYỄN NGỌC TÚ , sinh ngày 25/07/1986. Quê quán: Huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Hiện cư trú tại: Số 105, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố 5, Phường 3, thành phố Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 3/2009 đến tháng 10/2010: Lao động hợp đồng, Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 11/2010 đến tháng 02/2012: Chuyên viên, Phòng Quản lý thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 3/2012 đến tháng 7/2018: Chuyên viên, Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2019: Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 01/2020 đến nay: Phó Chánh Văn phòng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN NGỌC TÚ

 
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TÚ
Ngày tháng năm sinh: 25/7/1986
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.
Đơn vị công tác: Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh.
 Tôi được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Nghị quyết của Ủy ban bầu cử tỉnh thống nhất giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2025.
Tôi xác định rằng đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Bởi vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Người đại biểu HĐND tỉnh trong mỗi nhiệm kỳ phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của các đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Hiện là Phó Chánh văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh phụ trách tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình thực thi các chính sách Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế (BHXH - BHYT) trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo các giải pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH - BHYT, góp phần triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH-  BHYT; vấn đề tôi quan tâm hiện nay là việc đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, chăm lo, bảo vệ sức khỏe người dân thông qua chính sách BHXH-BHYT, từ đó tăng cường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác hiện tại và nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây:
Thứ nhất: thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.
Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi và đảm bảo được quyền lợi của người dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà.
Thứ hai: với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh và trên cương vị công tác hiện tại trong ngành BHXH, cơ quan thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại địa phương, tôi sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình tổ chức và thực thi các chính sách BHXH-BHYT; quan tâm, lắng nghe những kiến nghị, vướng mắc của người dân đối với chính sách BHXH-BHYT; kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.
Kiến nghị với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH -BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia, chấp hành quy định của nhà nước về BHXH –BHYT, gia tăng đối tượng tham gia BHXH-BHYT. Kiến nghị Ngành BHXH phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả chi phí khám chữa bệnh BHYT; thực hiện tốt các chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH-BHYT.
Thứ ba: đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, tôi luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Nhưng nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện chương trình hành động mà bản thân vừa đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.