Bau cu
Bau cu
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Cử tri thành phố Tây Ninh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!             Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!             Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!              Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!              Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!             Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!             Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!             Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!            
Ứng cử viên đại biểu - Đơn vị bầu cử số 15

Ông HÀ MINH CHÂU

13/11/1966
Đại học Ngân hàng
Cao cấp
Chứng chỉ C tiếng Anh
Phó Giám đốc - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh
21/12/1996
Phó Bí thư chi bộ
Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Đơn vị bầu cử số 15.

* Tiểu sử

Ông HÀ MINH CHÂU , sinh ngày 13/11/1966. Quê quán: Xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hiện cư trú tại: Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/1989 đến tháng 8/1990: Chuyên viên Phòng Đại diện Tân Biên, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 9/1990 đến tháng 11/1991: Trưởng Phòng Đại diện Châu Thành, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 12/1991 đến tháng 9/1993: Chuyên viên Thanh tra ngân hàng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 10/1993 đến tháng 7/1998: Thanh tra viên Thanh tra ngân hàng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 8/1998 đến tháng 9/2002: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp và Quản lý tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 10/2002 đến tháng 11/2011: Phó Chánh Thanh tra ngân hàng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ tháng 12/2011 đến ngày 30/4/2021: Chánh Thanh tra, Giám sát ngân hàng, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
- Từ  ngày 01/5/2021 đến nay: Phó Giám đốc Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

* Khen thưởng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
HÀ MINH CHÂU

 
Tôi tên Hà Minh Châu, sinh ngày 13/11/1966; hiện là Phó Giám đốc, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
  1.  Nhận thức về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị
Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết của HĐND...
  1. Hoạt động của bản thân trong thời gian qua
Với vai trò là cơ quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng tại địa phương, đã triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành trên địa bàn. Tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, chính sách theo đúng quy định; tập trung vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn; sản xuất hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; ứng dụng công nghệ cao) theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục cải tiến quy trình thủ tục hồ sơ cho vay, rút ngắn thời gian thẩm định cho vay... kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh.
Chỉ đạo các TCTD phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích, dễ sử dụng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thanh toán để đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.
Tạo điều kiện, hỗ trợ các TCTD phát triển mạng lưới hoạt động trên địa bàn tỉnh, nâng cao quy mô và chất lượng hoạt động, phục vụ khách hàng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo các Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc của loại hình TCTD là hợp tác xã, phát triển ổn định, bền vững.
Duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ với các TCTD trên địa bàn, để đánh giá kết quả hoạt động nhằm có định hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Tham gia và chỉ đạo các TCTD tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND nhằm kịp thời trả lời, giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của cử tri.
Tăng cường công tác cải cách hành chính, thường xuyên rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính để bổ sung, sửa đổi kịp thời; nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của công chức.
Tăng cường, đổi mới nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các TCTD trên địa bàn. Kịp thời phát hiện những tiềm ẩn rủi ro để khuyến cáo, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong ngành Ngân hàng.
  1.  Những vấn đề quan tâm về kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước và địa phương
Năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025. Tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; có những thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức...
Để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn đảng toàn dân phải thật sự đoàn kết một lòng, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, nâng cao hiệu quả hoạt động; góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao thu nhập của người dân.
  1. Trách nhiệm của người đại biểu HĐND khi được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND
Chủ động và có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.
Liên hệ chặt chẽ với cử tri để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.
Sau mỗi kỳ họp HĐND, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
Tiếp công dân theo quy định của pháp luật, khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đại biểu HĐND có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.
Gắn nhiệm vụ đại biểu HĐND với nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.